Regulamin przekazywania darowizn za pośrednictwem portalu magis2024.eu

 

§1 Definicje

1. Portal – czyli strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami, tj. magis2024.eu
2. Organizacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, REGON: 040020141, NIP: 6761174202, przyjmująca darowizny dokonane przelewem tradycyjnym oraz z wykorzystaniem usług Operatora Płatności na rzecz celów statutowych.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.
5. Operator Płatności – PayPal / PayU
6. Przelew tradycyjny – przelew wykonany z rachunku bankowego Darczyńcy na rachunek bankowy Organizacji, bez pośrednictwa Operatora Płatności.
7. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele Organizacji.
8. Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje za pośrednictwem Portalu darowizny na rzecz Organizacji z wykorzystaniem usług Operatora Płatności lub przez dokonanie przelewu tradycyjnego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad świadczenia przez Organizację usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym z Portalu przekazywania darowizn pieniężnych na działania Organizacji.
2. Zapisy niniejszego Regulaminu znajdują również zastosowanie dla darowizn dokonywanych w formie przelewu tradycyjnego.
3. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele Organizacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
4. Każdy Darczyńca wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą mailową lub korespondencyjną w celu informowania o postępach zbiórki oraz informowania o działalności Organizacji, którą to zgodę może w każdym momencie odwołać, co będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania komunikatów od Organizacji.
5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
6. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Organizacja udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) przez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej. Dostęp do Regulaminu może wymagać od Użytkownika posiadania sprzętu i oprogramowania o określonych ustawieniach (np. oprogramowania do odczytu formatu doc., docx, pdf.)

§3 Darowizna, czyli przekazanie środków

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny i zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Organizację darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4 Wymagania techniczne

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz dostęp do Internetu,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5 Zawarcie umowy dotyczącej przekazywania darowizny

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Operatora Płatności.
3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
4. Organizacja, za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Operatora Płatności – przekazanie darowizny na rzecz Organizacji.
5. Organizacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Operatora Płatności.
6. Świadczenie usługi, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu, nie wyklucza dokonania darowizny w formie przelewu tradycyjnego, bez pośrednictwa Operatora Płatności.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizacja. Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w tym zwłaszcza dla realizacji darowizny.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Organizacją za pośrednictwem adresu elektronicznego: [email protected]. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • obsługa procesu przekazywania darowizn,
  • kontakt w celu informowania o postępach zbiórki oraz przesłania podziękowań (w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4. Przetwarzaniu podlegają następujące dane:

  • imię, nazwisko i adres elektroniczny Użytkownika, przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
  • dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres 5 lat, mogą być jednak przechowywane dłużej, jeżeli jest to uzasadnione dla ochrony w zakresie roszczeń.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia lub zmiany zakresu (ograniczenia) przetwarzania, a także wycofania zgody na ich przetwarzania. Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych może zostać zgłoszone pod adresem elektronicznym: [email protected].
8. Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między Użytkownikiem a Organizacją. W razie złożenia żądania usunięcia danych lub wycofania zgody ich na ich przetwarzanie Organizacja ma obowiązek niezwłocznie uczynić zadość żądaniu.
9. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, ani prowadził profilowania.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: [email protected].
2. Organizacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
3. Organizacja zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja złożona zostanie po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§8 Zmiany Regulaminu

1. Organizacja ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie.
2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie komunikatu na Portalu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §8.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Organizacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny [email protected].
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2023.

Prowincja Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego

Kopernika 26
31-501 Kraków
Polska

© Copyright 2024 Magis Europe

Polityka prywatności

Informacje o cookies